Back to top

EL PROJECTE

INTRODUCCIÓ

Pintas mucho és un projecte nascut de la voluntat de fomentar l’acolliment familiar i difondre les diferents tipologies d’acolliment existents a través de les il·lustracions fetes per una vintena d’adolescents que, mentre no poden retornar amb la seva família o no se’ls troba una família acollidora, viuen en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE).

Aquestes il·lustracions són el resultat dels tallers que han portat a terme quatre de les artistes més importants de casa nostra en el món del còmic, la novel·la gràfica i la il·lustració: Flavita BananaMonstruo EspaguetiLyona i Cristina Bueno. Cadascuna ha compartit experiències i aprenentatges amb els i les adolescents dels quatre centres participants: Urrutia, Sants–Medir, Natzaret i Les Palmeres.

L’objectiu final de Pintas mucho és la publicació d’un llibre que inclou les il·lustracions que han fet els i les alumnes dels tallers i el relat il·lustrat de les 4 artistes que expliquen la seva experiència en un projecte que vol, en última instància, donar veu i protagonisme als nois i noies que, a dia d’avui, podrien beneficiar-se de l’acolliment familiar en les seves diferents modalitats: de l’acolliment permanent al programa d’estada de caps de setmana i vacances.

L’ACOLLIMENT FAMILIAR A CATALUNYA

A Catalunya l’acolliment familiar ha esdevingut una mesura quasi subsidiària respecte de l’acolliment en centre.

El percentatge d’acollida en família aliena a Catalunya és baix. Jordi Ripoll, director del Servei d’Acolliment de Creu Roja, afirmava l’any 2016 en una entrevista a Ràdio Estel: “estem a prop del 14% i en altres contextos, com França, el Regne Unit, Holanda i els països nòrdics estan entre el 40% i el 70%. El mirall és aquest”. La causa d’aquest percentatge tan baix es deu al desconeixement general sobre la mesura d’acolliment familiar, per això és fonamental explicar-la.

Tal i com escrivia recentment Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies a El Periódico (16/01/2017), “actualment el sistema de protecció de la Generalitat de Catalunya atén prop de 7.000 infants i adolescents. D’aquests, més de la meitat continuen vivint en família extensa i la resta estan en centres residencials o altres mesures provisionals. A Catalunya disposem de 120 centres residencials. Quan un infant hi arriba, s’intenta que tingui l’entorn més familiar possible. Per tant, podem considerar l’estada dels infants en centres residencials com a estades provisionals, en les quals es reforcen els seus hàbits, els vincles amb la família o el suport psicològic i pedagògic”.

A l’Informe sobre els Drets de l’Infant publicat al novembre de 2016 pel Síndic s’alertava ja de la necessitat urgent de promoure l’acolliment familiar a Catalunya:

“La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix que les mesures d’acolliment familiar, sempre que sigui possible, tenen preferència respecte de les que comporten l’internament de l’infant en un centre. El Síndic ha alertat, però, que a Catalunya l’acolliment familiar ha esdevingut una mesura quasi subsidiària respecte de l’acolliment en centre. El setembre de 2016 menys de la meitat dels infants tutelats (49,0%) estan en acolliment familiar i, si es tenen en compte només els infants tutelats que no estan en família extensa i que l’Administració els ha proporcionat un recurs de protecció, poc més d’una cinquena part (21,8%) estan en acolliment familiar”.

0

_

Infants i adolescents atesos pel sistema de protecció de la Generalitat de Catalunya

0

%

Acollits en Centres Residencials

0

%

Acollits en família aliena

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

La raó de ser d’aquest projecte té a veure amb la necessitat de posar en primer pla els drets de l’infant a viure i créixer en família.

Promoció de l'acolliment familiar

“El Síndic ha anat insistint en la necessitat que l’Administració faci els màxims esforços per promoure l’acolliment familiar, mitjançant l’ampliació del suport, de l’acompanyament i del seguiment de les famílies acollidores, i també per mantenir els esforços per incrementar l’acolliment en unitat convivencial d’acció educativa (UCAE)”. (Informe sobre els Drets de l’Infant, 2016, Síndic)

El projecte vol generar una acció de sensibilització que promogui l’acolliment familiar. S’adequa al pla estratègic de promoció de l’acolliment familiar (ICAA i FEDAIA), el qual té tres eixos bàsics: procés participatiu per a la millora de l’acolliment familiar, pla de suport a les famílies acollidores, i actuacions de divulgació i sensibilització.

Pintas mucho s’emmarca en el tercer eix de divulgació i sensibilització, que “incorpora accions per donar a conèixer l’acolliment i així poder incrementar el nombre de famílies acollidores”.

Els drets dels i de les adolescents

Els i les adolescents que estan en centres residencials estan en major vulnerabilitat que els infants. El grup d’adolescents de 12-15 a 17 anys, a qui va dirigit especialment aquest projecte, és el més nombrós.

“Cal tenir present que un 53,2% dels infants tutelats tenen de 12 a 17 anys, mentre que el grup de 0 a 5 anys només en representa un 15,3%. Si per cada 1.000 infants, n’hi ha 4,4 que estan tutelats per l’Administració, en el cas dels infants de 0 a 5 anys aquesta proporció descendeix fins al 2,0, mentre que en el cas d’infants de 12 a 17 anys ascendeix fins al 7,5 (9,5 en el cas dels infants de 17 anys)”. (Informe sobre els Drets de l’Infant, 2016,Síndic)

Manquen programes de suport i recursos específics per atendre les situacions de risc que es plantegen en edats més avançades, especialment en l’adolescència, i més concretament per a adolescents amb conductes d’alt risc. La manca de recursos disponibles en el medi per respondre a aquestes necessitats, probablement, també incideix en la sobrerepresentació dels adolescents en el sistema de protecció. La tensió amb què molts adolescents viuen l’aproximació a la majoria d’edat, amb la incertesa que això genera quan no disposen d’un entorn familiar adequat per garantir la seva atenció, també incideix en el deteriorament de determinades situacions d’adolescents que ja estan en el sistema de protecció”. (Informe sobre els Drets de l’Infant, 2016, Síndic).

Què és l’acolliment familiar? Quines modalitats d’acolliment hi ha? Com són els nois i noies que esperen una família d’acollida mentre no poden retornar amb la seva? Aquestes són algunes de les preguntes que vol respondre "Pintas mucho".

La nove·la gràfica feta per dones

La novel·la gràfica és una eina de construcció de subjectivitats i imaginaris de la cultura popular i via d’expressió idònia pels adolescents. Malgrat que actualment sigui un gènere en auge tal i com demostren la quantitat de publicacions i editorials especialitzades, hi ha una invisibilització permanent de les dones autores. Un exemple d’això és la publicació de l’antologia Panorama. La novel·la gràfica hoy (Astiberri, 2016), on d’un total de 31 artistes només hi ha 2 dones. És evident que cal endegar iniciatives que facin visible aquesta invisibilització i reconeguin les dones autores.